I. Obecné podmínky užívání

 1. Provozovatelem portálu je společnost Vladimír Michálek IČ 04231058 se sídlem Trávníčkova 1772/21, Praha 13, Stodůlky 155 00
 2. Poskytovatel provozuje webové stránky (dále jen „Web“), jehož prostřednictvím
  • (i) Umožňuje Uživatelům vkládat nabídky na prodej zboží v rámci jednotlivých kategorií a sekcí a jiným Uživatelům na tyto nabídky reagovat (dále jen „Inzerce“),
  • (ii) umožňuje Registrovaným uživatelům prodávat své zboží prostřednictvím Aukcí,
  • (iii) umožňuje Registrovaným uživatelům, kteří jsou podnikatelé, nabízet a poptávat zboží a služby, které jsou předmětem jejich podnikání (dále jen „Firemní katalog“).
 3. Poskytovatel na svém Webu pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživateli za účelem uzavření kupní smlouvy či jiné smlouvy mezi těmito subjekty. Poskytovatel však nepřebírá žádné záruky a nenese ani žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny a ani za pravdivost vkládaných informací ze strany Uživatelů. Dále nenese odpovědnost za to, zda byl smluvní vztah skutečně uzavřen či nikoliv. Vztah mezi výše uvedenými se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a zaplacení zboží a/nebo služby nese vždy Uživatel.
 4. Tyto Podmínky určují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

II. Definice pojmů

 1. Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:
 2. “Návštěvník” má význam uvedený v čl. III.3.a) těchto Podmínek;

  “Registrovaný uživatel” má význam uvedený v čl. III.3.b) těchto Podmínek;

  „Zájemce“ je Návštěvníkem nebo Registrovanými uživatelem, který projeví svůj aktivní zájem o na Webu nabízené nebo poptávané zboží či služby;

  “Obsah” znamená obsah vkládaný na Web Uživateli a dostupný prostřednictvím Webu

  “Zákon o některých službách informační společnosti” znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v účinném znění.

  „Firemní katalog“ má význam uvedený v čl. III. b) – Firemní katalog těchto Podmínek, kdy se jedná o nabídky a poptávky služeb a zboží od fyzických osob podnikajících a právnických osob.

  „Aukce“ je prodej zboží na Webu za nejvyšší nabídku Registrovaným uživatelům, kteří poskytli Poskytovateli též své osobní údaje, a to s určením minimální ceny a doby trvání Aukce – tedy doby, po kterou mohou zájemci přihazovat.

III. Uživatelé a poskytované služby

 1. Uživatel je povinen seznámit se s těmito Podmínkami.
 2. Vstupem na Web a jakýmkoli užitím Webu a Služeb souhlasíte jakožto Uživatel s těmito Podmínkami a zavazujete se dodržovat pravidla v nich uvedená, včetně veškerých pravidel a dalších podmínek, na které tyto Podmínky odkazují. Nesouhlasí-li Uživatel s těmito Podmínkami, není oprávněn nadále užívat Web ani Služby.
 3. Služby mohou využívat následující kategorie Uživatelů (dále společně i jako „Uživatel“ či „Uživatelé“):
  1. a) “Návštěvník”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web ostatními Uživateli vyjma Aukcí, Firemního katalogu a Traderské části, sám může i vkládat své nabídky či poptávky – inzeráty (dále jen “Návštěvník”), Návštěvníkem může být fyzická osoba nepodnikající;
  2. b) “Registrovaný uživatel”, tj. Uživatel, který má v rámci Webu přístup k obsahu vkládanému na Web ostatními Uživateli a zároveň je oprávněn sám vkládat obsah, za dále stanovených podmínek se účastnit Aukcí (dále jen “Registrovaný uživatel”); Registrovaným uživatelem může být jak fyzická osoba nepodnikající, tak fyzická osoba podnikající a právnická osoba;

Ad a) Návštěvník:

 1. pro užívání Služeb se nemusí registrovat na Webu se zadáním uživatelského jména a hesla, pro práci na Webu postačí zadání emailové adresy kterou je možné doplnit o telefonní číslo;
 2. při využití služeb Poskytovatele je Návštěvník povinen vyplnit formulář a v něm je povinen si zvolit, jak bude chtít být ze strany Zájemců kontaktován, a to prostřednictvím emailu, telefonu nebo uvede obě varianty. Podle zvoleného výběru pak bude Návštěvník ověřen těmito postupy:
  • Pokud prostřednictvím emailu, Poskytovatel mu na uvedenou emailovou adresu zašle mail obsahující ověřovací kód, pro ověření přístupu. Kód poté Návštěvník zadá do příslušeného pole na Webu. Emailová adresa v takové případně nebude veřejná, tedy ostatní Uživatelé ji neuvidí.
  • Pokud prostřednictvím telefonu, Poskytovatel mu na uvedené telefonní číslo zašlete SMS obsahující ověřovací kód pro ověření přístupu. Kód poté Návštěvník zadá do příslušného pole na Webu.
 3. identifikace Návštěvníka je ověřena prostřednictvím zaslané SMS na jeho telefonní číslo, nebo emailem na jeho emailovou adresu;
 4. má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli;
 5. je oprávněn na Web sám vkládat do sekcí, které nejsou zpoplatněny;
 6. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Návštěvníka těchto Podmínek.

Ad b) Registrovaný uživatel:

 1. pro užívání Služeb se musí registrovat na Webu zadáním své emailové adresy a hesla, za účelem registrace zadává emailovou adresu, zadání telefonního čísla je dobrovolné;
 2. při využití služeb Poskytovatele je Registrovaný uživatel povinen ověřit svou identitu prostřednictvím emailu, kdy Poskytovatel mu na uvedenou emailovou adresu zašle mail obsahující ověřovací odkaz, pro ověření přístupu. Po kliknutí na tento odkaz je identita uživatele ověřena. Emailová adresa v takovém případně nebude veřejná, tedy ostatní Uživatelé ji neuvidí.
 3. Pokud chce Registrovaný uživatel být Zájemci kontaktován i prostřednictvím telefonu nebo se účastnit Aukcí, bude nutné telefonní číslo ověřit tímto postupem: Poskytovatel mu na uvedené telefonní číslo zašlete SMS obsahující ověřovací kód pro ověření přístupu. Kód poté Registrovaný uživatel zadá do příslušného pole na Webu

 4. je oprávněn vkládat na Web Uživatelský obsah v souladu s těmito Podmínkami, tedy má oprávnění vkládat obsah na Web do nezpoplatněných sekcí a dále do sekcí zpoplatněných dle aktuálního ceníku;
 5. má přístup k obsahu, který je na Web vkládán ostatními Uživateli;
 6. je oprávněn prostřednictvím Webu za úplatu nebo zdarma provádět svou sebeprezentaci a nabízet své služby pokud je podnikatelem, a to pouze za předpokladu, že kromě svých kontaktních údajů zadá i své osobní údaje – jméno a příjmení či obchodní firmu, bydliště/místo či sídlo podnikání, identifikační číslo;
 7. má další práva a povinnosti stanovená v těchto Podmínkách, zejména práva a povinnosti Registrovaného uživatele dle těchto Podmínek;
 8. jako registrovaný uživatel je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictví emailu zaslaného na podpora@inzerento.cz. Uživatelský obsah poskytnutý na Web příslušným Uživatelem pak při zrušení registrace Poskytovatel z Webu odstraní, nicméně je dále povinen jej v souladu s právním řádem ČR uchovávat po dobu … let;
 9. jako Registrovaný uživatel má přístup k funkci „Peněženka“, kdy je oprávněn pomocí online platby nabíjet svou Peněženku kredity a tyto užívat na úhradu služeb v rámci Webu. Peněženka může být nabita, resp. zakoupeny bonusy za částku, od 100,- Kč do 10.000,- Kč . Jeden kredit odpovídá 1,- Kč (slovy: jedné koruně české) . Při zakoupení kreditů jsou Uživateli poskytnuty bonusové kredity připsané na zvláštní bonusový účet Uživatele. V Peněžence má Uživatel dva účty, první se zakoupenými kredity a druhý s bonusovými kredity. V případě placení služeb pomocí kreditů v Peněžence, dochází nejdříve k odčerpaní zaplacených kreditů a poté k odčerpaní kreditů bonusových. V Peněžence může Registrovaný uživatel vidět aktuální počet zaplacených kreditů a počet bonusových kreditů a jejich čerpání.
 10. V případě zrušení registrace Uživatelem, je Poskytovatel povinen vrátit Uživateli ekvivalent za nevyčerpané zaplacené kredity v penězích. Za načerpané bonusové kredity, které Uživatel získal jako bonus dle předchozího odstavce se peníze nevrací. Ceny v ceníku jsou konečné.

Poskytované služby

 1. Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, je užívání Služeb úplatné. Uživatel vždy nese náklady, které mu vzniknou v souvislosti s používáním Služeb a realizací přístupu a používáním Webu (např. náklady na internetové připojení).
 2. Ujednáním těchto Podmínek není dotčeno právo Poskytovatele (i) změnit a/nebo rozšířit nabídku služeb Poskytovatele na Webu ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby.
 3. Poskytovatel je oprávněn vyhradit poskytování určitého typu Služeb nebo určité kombinace Služeb pro vybrané skupiny Uživatelů v závislosti na aktuální nabídce Služeb Poskytovatele.
  1. Inzerce:
   1. Návštěvník a Uživatel jsou oprávněni na Web vkládat své nabídky zboží a služeb v rámci níže uvedených kategorií a sekcí (dále jen „Inzerát“).
   2. Inzerát obsahuje stručný název zboží, dále jeho bližší popis v rozsahu až 3 000 znaků, dále je možné vložit až 10 fotografií.
   3. Web Poskytovatele je v rámci inzerce rozdělen do dvou kategorií:
    1. Placená inzerce – do placené inzerce spadají sekce Práce a Erotické služby;
    2. Neplacená inzerce - do neplacené inzerce spadají všechny ostatní sekce.
   4. Uživatel je povinen zařadit svou nabídku do odpovídající kategorie a sekce. V případě, že tak neučiní, zejména zařadí svou nabídku do neplacené sekce, ačkoliv patří do sekce placené, či zařadí svou nabídku či poptávku práce v sekci „Práce“ chybně, je Poskytovatel oprávněn u Inzerátů, které nesplňují tyto podmínky, tyto odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě, a to i bez náhrady.
   5. Poskytovatel je oprávněn způsob zobrazování a třídění na Webu sám určit a tento také kdykoliv měnit. Poskytovatel má také pravo smazat inzerát, který vykazuje známky podvodného chování či jiného nebezpečí pro kupující.
   6. Poskytovatel nabízí v rámci služeb i úplatné „topování“ či „zvýraznění nabídky“, tedy předsunutí nabídky v rámci inzerce na přední místa při zadání předmětné sekce či vyhledávání, nebo její barevné zvýraznění. Cena se řídí ceníkem Poskytovatele a je vždy zobrazena u jednotlivé volby.
   7. Poskytovatel nabízí v rámci služeb i úplatné „reklamní pozice“, tedy zobrazení inzerce na předních místech v rámci inzerce na přední místa při zadání předmětné sekce či vyhledávání. Cena se řídí ceníkem Poskytovatele a je vždy zobrazena u jednotlivé volby.
   8. Za účelem propojení Uživatele a Zájemce vyplňuje Uživatel i Zájemce formulář, kde uvede, jakým způsobem chce být kontaktován, a to prostřednictvím telefonu, emailu nebo uvede obě varianty.
   9. V případě volby telefonem, je telefonní číslo u dané nabídky či poptávky vždy zveřejněno a Zájemce může Uživatele kontaktovat přímo. Ostatní údaje Uživatelů a Zájemců jsou anonymizovány.
   10. V případě volby emailem, Zájemce vybere u dané nabídky či poptávky tlačítko „Mám zájem“ a doplní své kontaktní údaje – konkrétně: jméno a příjemní, telefon a email + vlastní text. Pokud je Zájemce Registrovaným uživatelem, údaje se vyplní automaticky. Nabízející Uživatel obdrží zprávu, že o jeho zboží má zájem jiný Uživatel, tedy Zájemce, s jeho údaji a textem. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost kontaktních údajů vložených neregistrovaným Zájemcem.
   11. V Inzerci v Sekci „Práce“ je Uživatel povinen dbát zvýšené obezřetnosti při uvedení, zda se jedná o nabídku práce či poptávku práce a následovat instrukce uvedené Poskytovatelem ve formuláři. Před vložením Inzerátu je Uživatel povinen stvrdit pomocí potvrzovacího pole, že daný Inzerát pravdivě zařadil do příslušné kategorie. Poskytovatel je oprávněn u Inzerátů, které jsou chybně zařazeny, tyto odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě, a to i bez náhrady.
  2. Aukce
   1. Prodávat zboží prostřednictvím Aukce a též se Aukcí účastnit, resp. přihazovat smějí pouze Registrování uživatelé, které kromě svých kontaktních údajů vyplní v registračním formuláři též jméno a příjmení či obchodní firmu a dále bydliště či sídlo nebo místo podnikání a provedou ověření své identifikace prostřednictvím SMS. Pro účely ověření identifikace osob je Poskytovatel oprávněn požadovat po Registrovaném uživateli ověření pomocí ověřovacího formuláře – čestného prohlášení, který musí mít úředně ověřený podpis.
   2. Návštěvník smí do Aukcí nahlížet, nemá však oprávnění se účastnit nebo vkládat své nabídky.

   3. Registrovaný uživatel založí Aukci (kdy zboží identifikuje stručným názvem, obrázkem či fotografií a též textem) a určí minimální cenu zboží, zároveň určí termín, do kdy bude možné v rámci Aukce přihazovat. Údaje Registrovaných uživatelů jsou anonymizovány.
   4. Po celou dobu trvání Aukce jsou pak Registrovaní uživatelé oprávněni přihazovat dle svého uvážení, a to až do okamžiku skončení Aukce.
   5. Nejvyšší příhoz je po skončení Aukce závazný a nelze jej následně zrušit. Pokud prodávající učiní nejvyšší příhoz, je povinen dané zboží od nabízejícího Registrovaného uživatele koupit. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za to, zda se následný prodej vydraženého zboží uskuteční ani za předání zboží, Poskytovatel je pouze provozovatel Webu, na kterém se Aukce uskutečňuje, kdy veškerá následná komunikace a smluvní vztah je uzavírán pouze mezi Registrovaným uživatelem, který prodává prostřednictvím Aukce a Registrovaným uživatelem, který dal nejvyšší příhoz.
   6. Po skončení Aukce, kdy došlo k vydražení nejvyšší nabídce, Poskytovatel poskytne oběma Registrovaným uživatelům vzájemné kontaktní a osobní údaje za účelem uzavření příslušné kupní smlouvy.
   7. V případně aktivních příhozů ze strany kupujících je konec aukce posouván tak, aby ke konci došlo nejdříve dvě minuty po posledním příhozu.
  3. Firemní microsite
   1. Uživatelé, kteří jsou fyzickými osobami podnikajícími nebo právnickými osobami jsou oprávněny prezentovat inzerci s nabídkou či poptávkou na dodání konkrétního zboží či služeb dle jednotlivých kategorií, či případě užít pouze za účelem své sebeprezentace ve zvoleném rozsahu. Vložení nabídky je vždy zpoplatněno dle rozsahu využívaného prostoru, cena je uvedena v ceníku Poskytovatele.
   2. V případě zájmu o některou nabídku může Uživatel kontaktovat prostřednictvím telefonu na základě připojeného telefonického kontaktu, pokud je zveřejněn nebo pomocí funkce „Mám zájem“, a doplní své kontaktní údaje – konkrétně: jméno a příjmení, telefon a email + vlastní text. Pokud je Uživatel Registrovaným uživatelem, údaje se vyplní automaticky. Nabízející Uživatel obdrží zprávu, že o jeho zboží má zájem jiný Uživatel, jeho údaji a textem. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost kontaktních údajů vložených neregistrovaným Zájemcem.
  4. Traderská část
   1. Traderská část je určena pouze pro Registrované uživatele – podnikající osoby, jedná se o skrytou sekci zaměřenou pouze na velkoobchodní nabídky.
   2. Registrovaný uživatel hradí za vložení nabídky či poptávky na základě ceníku Poskytovatele.
   3. Údaje Registrovaného uživatele jsou anonymizovány.
   4. V případě zájmu o některou nabídku může Registrovaný uživatel užít funkce „Mám zájem“, kdy následně dojde k automatickému vyplnění údajů do formuláře. Nabízející Uživatel obdrží zprávu, že o jeho zboží má zájem jiný Registrovaný uživatel. Nabízející uživatel obdrží ve zprávě firemní a kontaktní údaje Zájemce.

IV. Obsah vložený Uživatelem – odpovědnost

 1. Každý Návštěvník i Uživatel nese odpovědnost za obsah, který na Web vložil. Uživatel prohlašuje, že je oprávněn Uživatelský obsah umístit na Web. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že je zcela odpovědný za to, že jím poskytnutý obsah je plně v souladu s těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, jakož i s právy a právem chráněnými zájmy Poskytovatele, ostatních Návštěvníků a Uživatelů a/nebo třetích osob. Uživateli je zakázáno:
  1. umístěním obsahu poškozovat dobré jméno a/nebo dobrou pověst Poskytovatele;
  2. umístěním obsahu zasahovat do autorských práv, práv souvisejících s právem autorským nebo dalších práv k duševnímu vlastnictví třetích osob;
  3. umísťovat na Web jakýkoliv obsah, který zobrazuje týrání zvířete, podněcuje k trestnému činu nebo jej schvaluje, podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, podněcuje k potlačení práv a svobod člověka nebo podporuje nebo propaguje hnutí, které k tomuto směřuje, jakož i veškerý další obsah, který je nebo může být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;
  4. umisťovat nabídku či poptávku, která obsahuje erotický a/nebo pornografický obsah do jiné kategorie než k tomu přímo určené, která neumožňuje vstup osobám mladším 18 let;
  5. při uvedení obsahu uvádět nepravdivé údaje, které jsou způsobilé značnou měrou ohrozit vážnost jiného u ostatních, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
  6. umístěním Uživatelského obsahu propagovat podnikatele, který je v přímém konkurenčním vztahu vůči Poskytovateli, jeho služby. Posouzení, zda se jedná o přímý konkurenční vztah je vždy na Poskytovateli;
  7. šířit škodlivé soubory a/nebo informace (např. jakékoliv počítačové programy určené k poškození počítačového systému);
  8. umísťovat na Web internetové linky či jiné odkazy, které přesměrují Uživatele na internetové stránky třetích osob obsahující obsah, který nesmí být vkládán na Web dle tohoto oddílu;
  9. vkládat na Web nebo zasílat ostatním Uživatelům nevyžádána obchodní sdělení (“spam”);
  10. vkládat na Web jakoukoliv svou reklamu (není-li těmito Podmínkami nebo aktuální nabídkou služeb Poskytovatele na Webu stanoveno jinak) nebo reklamu třetích osob.

Postup Návštěvníka a Uživatele

Uživatel má ke svému vloženému obsahu přístup a je oprávněn tento obsah kdykoliv vymazat či vkládat další, jedná-li se o obrazový obsah (především fotografie a jiné obrazové soubory); a vymazat a upravovat či doplňovat, jedná-li se o textový obsah.

Postup Poskytovatele

 1. Poskytovatel prohlašuje, že ve vztahu k Uživatelskému obsahu nevykonává jakoukoli kontrolu ani jej neanalyzuje z jiných důvodů než pro své statistické a obchodní účely. Poskytovatel je ve vztahu k Uživatelskému obsahu ukládanému na Web Uživateli tzv. poskytovatelem služeb informační společnosti dle § 5 Zákona o některých službách informační společnosti.
 2. Poskytovatel není povinen dohlížet na obsah jím přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 3. V případě jakýchkoliv gramatických chyb obsažených v Uživatelem uvedeném textu, které Poskytovatel odhalí, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího upozornění provést opravu.
 4. Na emailovou žádost Návštěvníka nebo Uživatele je Poskytovatel oprávněn Uživatelský obsah vložený na Web Uživatelem rozdělovat do kategorií a měnit zařazení Uživatelského obsahu v rámci kategorií. Na žádost Uživatele je Poskytovatel oprávněn měnit i uživatelské údaje jako je např. jméno, email, heslo, adresu, aj. Zda bude požadavku Návštěvníka nebo Uživatele vyhověno je vždy na individuálním uvážení Poskytovatele. Uživatel může také požádat o přihlášení či zrušení odběru newsletteru. Činnosti Poskytovatele dle předchozí věty nejsou kontrolou, analýzou, kategorizací či jiným zásahem do Uživatelského obsahu ze strany Poskytovatele.
 5. Vznikne-li v souvislosti s Uživatelským obsahem Poskytovateli jakákoliv újma, je za tuto újmu zodpovědný Uživatel, který daný Uživatelský obsah na Web vložil. V takovém případě se Uživatel zavazuje plně odškodnit Poskytovatele za veškerou takto vzniklou újmu.
 6. Poskytovatel je oprávněn kdykoli (i bez předchozího upozornění) odstranit nebo znepřístupnit Uživatelský obsah, pokud (i) Uživatelský obsah porušuje obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky; a/nebo (ii) Poskytovatel z jiných důvodů a dle svého uvážení uzná za vhodné nebo nutné Uživatelský obsah odstranit nebo znepřístupnit.
 7. Ve vztahu k Uživatelskému obsahu porušujícímu obecně závazné právní předpisy nebo tyto Podmínky Poskytovatel neprodleně učiní veškeré kroky, které lze po něm požadovat, k odstranění nebo znepřístupnění takového Uživatelského obsahu po obdržení oznámení o Obsahu.

V. Odměna za Služby

 1. Konkrétní výše odměny za poskytnutí Služby je určena na základě ceníku Poskytovatele a je vždy uvedena i u jednotlivé služby.
 2. Návštěvník hradí vybrané Placené služby prostřednictvím SMS, bankovním převodem, či online úhrady platební kartou.
 3. Registrovaný uživatel hradí vybrané Placené služby prostřednictvím kreditů, které zakoupí na svém Uživatelském účtu. Zakoupení kreditů probíhá prostřednictvím online úhrady platební kartou, bankovním převodem či prostřednictvím SMS.
 4. Poskytovatel je oprávněn dočasně omezit či vyloučit zobrazování služeb či výrobků Uživatele, který je v prodlení s jakýmkoliv závazkem vůči Poskytovateli. K omezení či vyloučení pak přistoupí po předchozím upozornění a výzvě k úhradě. Uživatel prohlašuje, že souhlasí, že mu bude daňový doklad odeslán výhradně v elektronické podobě na jeho emailovou adresu, kterou uvedl při své registraci na Webu.
 5. Odměna za poskytnutí Služby zahrnuje i daň z přidané hodnoty v platné výši.

VI. Povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb uvádět pravdivé, aktuální a úplné údaje. Při komunikaci s ostatními Uživateli Webu je Uživatel povinen poskytovat pouze pravdivé informace, chovat se a jednat zdvořile a s úctou.
 2. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje, že:
  1. veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou úplné, přesné, pravdivé, správné a aktuální;
  2. se před zahájením užívání Webu a Služeb důkladně seznámil s těmito Podmínkami, kterým zcela rozumí a souhlasí s nimi;
  3. při využívání zpoplatněných služeb (nebo v případě, kdy by kdykoliv v budoucnu byla nabídka služeb Poskytovatele na Webu rozšířena a/nebo změněna ve vztahu k určitým kategoriím Uživatelů o zpoplatněné služby), prohlašuje Uživatel, který je právnickou osobou, že je zastoupen osobou oprávněnou za Uživatele jednat, a Uživatel, který je fyzickou osobou, je plně svéprávný (zejména s ohledem na svůj věk), nebo je zastoupen zákonným zástupcem;
  4. Uživatel je povinen při užívání Webu a Služeb dodržovat obecně závazné právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob;
  5. je mu známo, že Uživatel nese odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu vzniklou jednáním (i opomenutím) Uživatele v rozporu s těmito Podmínkami nebo obecně závaznými právními předpisy;
  6. je mu známo, že musí uchovávat heslo ke svému uživatelskému účtu v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škody, které mu vzniknou v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. Uživatel heslo šifruje.
 3. Uživatel zejména nesmí:
  1. užívat Web a Služby v rozporu s těmito Podmínkami,
  2. užívat Web a Služby způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, ostatní Uživatele a/nebo třetí osoby;
  3. pozměňovat obsah Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, ani do Webu a/nebo systému, který realizuje přenos z Webu třetím osobám, jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat a/nebo narušovat jejich provoz;
  4. získávat osobní údaje jiných Uživatelů jinak než způsobem předvídaným těmito Podmínkami a za účelem jimi předvídaným;
  5. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. Web je možné užívat jen v rozsahu nezasahujícím do práv ostatních Uživatelů a/nebo Poskytovatele a v souladu s určením Webu.

VII. Práva k Webu

 1. Poskytovatel prohlašuje, že je výhradním vlastníkem Webu.
 2. Web je autorským dílem i databází ve smyslu z.č. 120/2000 Sb., Autorského zákona. Poskytovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Webu.
 3. Obsah Webu není Uživatel oprávněn uchovávat, upravovat, kopírovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Poskytovatel předem písemně souhlas.

VIII. Následky porušení těchto podmínek

 1. V případě podstatného nebo opakovaného méně závažného porušení těchto Podmínek ze strany konkrétního Uživatele je Poskytovatel oprávněn omezit práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli.
 2. V případě velmi závažného nebo opakovaného podstatného porušení těchto Podmínek ( kdy za velmi závažné porušení se považuje též porušení obecně závazných právních předpisů a/nebo umístění Uživatelského obsahu na Web v rozporu s čl. IV. Odstavec 1 těchto Podmínek) ze strany konkrétního Uživatele bude Poskytovatel postupovat následovně:
  1. omezí práva Uživatele a/nebo rozsah Služeb poskytovaných Uživateli; a/nebo
  2. znemožní Uživateli přístup na Web a další užívání Služeb.

IX. Vyloučení odpovědnosti Poskytovatele

 1. Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak leží” a Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb nebo Webu. Poskytovatel zejména Uživateli nezaručuje, že:
  • Web a Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  • Web a Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti Služeb;
  • Web a Služby budou poskytovány bez chyb;
  • Uživatelský obsah bude vždy dostupný, bude úplný, přesný a správný;
  • Uživatelský obsah bude v rámci Webu zálohován a nebude poškozen, změněn či odstraněn;
  • Uživatelský Obsah neporušuje obecně závazné právní předpisy nebo práva či oprávněné zájmy Uživatelů a/nebo třetích osob.
 2. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Webu a/nebo Služeb. Poskytovatel Uživateli zejména neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu způsobenou:
  • nefunkčností, nedostupností či špatnou dostupností či funkčností nebo rychlostí Webu a/nebo Služeb, přerušením provozu a/nebo poruchou Webu a/nebo Služeb;
  • realizací přístupu a užívání Webu a/nebo Služeb;
  • stahováním Uživatelského obsahu nebo jiných informací zveřejněných na Webu;
  • počítačovými viry;
  • ztrátou Uživatelského obsahu nebo jiných informací Uživatele;
  • neoprávněným přístupem k Uživatelskému obsahu nebo jiným informacím Uživatele;
  • zneužitím Webu a/nebo Služeb ze strany Uživatele a/nebo třetích osob;
  • nedoručením, neuložením či ztrátou jakéhokoli Uživatelského obsahu;
  • ukončením provozování Webu a/nebo Služeb.
 3. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah a další informace dostupné v rámci Webu, které byly poskytnuty a/nebo zpřístupněny Uživateli a/nebo třetími osobami. Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s přístupem k Uživatelskému obsahu a/nebo dalším informacím dle předcházející věty či s jejich používáním. Poskytovatel zejména nezaručuje, že:
  1. Uživatelský obsah a/nebo další informace jsou úplné, přesné, pravdivé a aktuální;
  2. Uživatelský obsah a/nebo další informace budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
  3. Uživatelský obsah a/nebo další informace nezasahují do osobnostních či jiných práv třetích osob.
 4. Kliknutím na odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Ve vztahu k webovým stránkám třetích subjektů dle předcházející věty nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a neodpovídá Uživateli za jakoukoli újmu či škodu v souvislosti s nimi vzniklou. Poskytovatel doporučuje Uživateli seznámit se s podmínkami používání, obchodními či jinými podmínkami provozovatelů takových webových stránek třetích subjektů.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je založen dobu neurčitou.
 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv a bez náhrady provozování Webu a/nebo poskytování Služeb. Již Uživatelem uhrazené služby se v takovém případě vyúčtují a bude poskytnuta náhrada za nerealizované služby.
 3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Web.
 4. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit či doplňovat znění těchto Podmínek. Poskytovatel informuje Uživatele o změně Podmínek na Webu případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu s tím, že ve vztahu ke každému jednotlivému Uživateli změny nabývají účinnosti pouze, pokud Uživatel se změnou Podmínek projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje pokračování ve využívání Webu a Služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Web, poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých Služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká v takovém případě nárok na náhradu jakékoli újmy či škody plynoucí z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných Služeb způsobených takovýmito úpravami Webu nebo Služeb.
 6. Nesouhlasí-li Uživatel se změnami Podmínek, je povinen zdržet se užívání Webu a Služeb po datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změn Podmínek.
 7. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Webem a jeho užíváním se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Webu realizován.
 8. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že práva a povinnosti spojené s Webem a/nebo Službami dle těchto Podmínek mohou být převedeny na třetí osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Převod nebo přechod práv a povinností Poskytovatele nemá vliv na platnost a účinnost těchto Podmínek.
 9. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 10. Uživatel má právo Služby reklamovat na adrese:
 11. Vladimír Michálek, Trváníčkova 1772/21, Praha 13, 155 00

 12. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Webu a/nebo Služeb Uživatelem jsou příslušné soudy České republiky. Poskytovatel upozorňuje Uživatele, že orgánem dozoru nad dodržováním povinností stanovených na ochranu spotřebitele je v oblasti Služeb Česká obchodní inspekce, která je i příslušná k mimosoudnímu řešení sporů (viz http://www.coi.cz/).
 13. Nedílnou součástí těchto Podmínek tvoří Zásady ochrany osobních údajů.
 14. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2021
 • {{item.name}} > {{item.category.parent_category.name}} > {{item.category.name}}
 • {{store.name}} > {{store.categories_text}}
 • {{item.type.name}}
  {{item.advert.title}}
  {{item.top.title}}
  {{item.name}
  {{item.advert.title}}
  {{item.top.title}}
  {{store.name}

  {{store.name}}

  {{store.categories_text}}

  Nastavení cookies

  ×

  Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme ve vašem prohlížeči cookies. Pro zjednodušení jsme je rozdělili na tři kategorie. Můžete je povolit či zakázat v souladu s principem opt-in. Své nastavení můžete později kdykoli změnit.

  Technické cookies

  Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Bez nich by nebylo možné zobrazit některé části webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies zapnuté a nelze je vypnout.

  Analytické cookies

  Analytické cookies používáme za účelem dosažení lepší uživatelské přívětivosti webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

  Personalizace a marketing

  Personalizované a marketingové cookies pomáhají se správným cílením reklamy. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

  Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme cookies. Povolte prosím používání cookies, nebo si přizpůsobte jejich nastavení.

  Máte však právo souhlas odmítnout.

  Softeo s.r.o.
  loading...