Poskytování služeb naší firmou Vladimír Michálek IČ 04231058, s sebou jako svou nutnou součást nese i práci s Vašimi osobními údaji. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s Vašimi údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osoby, které v rámci užívání služeb naší firmy Vladimír Michálek IČ 04231058, poskytují své osobní údaje. Firma Vladimír Michálek IČ 04231058 je z tohoto pohledu správcem údajů a zajišťuje, aby se všechny osoby užívající služby měli možnost se s obsahem těchto zásad seznámit.

V zásadách ochrany osobních údajů se dozvíte zejména:

 1. Jaké informace o Vás shromažďujeme a z jakého důvodu.
 2. Jakým způsobem tyto informace využíváme.
 3. Jaké jsou Vaše práva ohledně námi využívaných soukromých informací a jakým způsobem je u nás uplatnit.
 4. Zásady užívání cookies
 1. Informace, které o Vás shromažďujeme

  1. Vaše osobní údaje: jméno, příjmení a bydliště,
  2. Vaše kontaktní údaje: telefonní číslo a emailovou adresu, číslo Vašeho bankovního účtu v případě, pokud své platby realizujete z bankovního účtu,
  3. Údaje o Vašich poptávkách a nabídkách – jakým poptávky či nabídky vkládáte na naše webové stránky,
  4. Údaje o Vašem chování na našich webových stránkách – jaké nabídky či poptávky sledujete, jakým způsobem se pohybujete na našich webových stránkách, jakým způsobem klikáte, dále údaje o zařízení, ze kterého se na naše webové stránky připojujete včetně IP adresy.

  Pokud jste fyzická osoba, tak nám na počátku poskytování kterékoliv ze služeb vyplníte osobní údaje, které jsou nezbytné pro poskytnutí patřičné služby a uzavření smlouvy. Od neregistrovaných i registrovaných uživatelů je vyžadováno pouze uvedení Vašich kontaktních údajů, tedy telefonní číslo nebo emailová adresa, případně oba tyto údaje. Jako registrování uživatelé účastnící se aukcí nám vyplníte kromě telefonního čísla a emailové adresy i celé Vaše jméno, datum narození a adresu.

  Bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů Vám nejsme schopni Vámi požadované služby poskytnout.

 2. Jakým způsobem informace využíváme

 3. Vaše osobní údaje máme uložené v naší zašifrované databázi.

  Vaše osobní údaje využíváme pouze:

  1. K plnění Vámi očekávaných služeb
  2. Osobní údaje, které nám poskytujete, používáme pouze k zajištění Vámi očekávaných služeb v nejvyšší možné kvalitě – jde o poskytování služeb, které jsou předmětem našeho podnikání, tedy zveřejnění Vaší nabídky či poptávky a propojení s ostatními uživateli. Za účelem uzavření kupní smlouvy tyto předáváme ostatním uživatelům. V rámci naší společnosti s nimi pracují pouze naši zaměstnanci, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu.

   Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 3 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty, po které je již neefektivní podávat žalobu soudu, prodlouženou o dobu, po kterou může trvat, než nám nebo Vám dá soud vědět, že je žaloba skutečně podána). Po dobu těchto tří let již budeme držet jen osobní informace nezbytné pro naší popřípadě Vaši obranu v případném soudním sporu. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

   Vaše údaje jsou zpracovávány, neboť je to nezbytné k plnění smlouvy

  3. Zasílání obchodních sdělení prostřednictvím emailu
  4. Na základě Vaší registrace či využití našich služeb bez registrace si Vám dovolíme zasílat obchodní sdělení. Pokud tyto nechcete od nás dostávat, zaškrtněte v Nastavení svého účtu „Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení“. Prostřednictvím obchodních sdělení Vás chceme informovat o našich službách a budoucích změnách. Každý ze zaslaných e-mailů bude označený jako obchodní sdělení a každý z nich bude obsahovat link, za jehož pomocí se snadno z odběru obchodních sdělení kdykoliv odhlásíte. V případě, že se registrujete na našich webových stránkách, můžete zasílání obchodních sdělení následně také omezit v rámci správy Vašeho profilu pomocí tlačítka „Nesouhlasím se zasíláním obchodních sdělení“.

   Z důvodu zasílání obchodních sdělení budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu tří let od chvíle, kdy jste využili našich služeb. Po uplynutí těchto tří let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

   Pokud s tím budete výslovně souhlasit, tak předáme Vaše osobní kontaktní údaje našemu partnerovi, aby Vás kontaktoval se svou nabídkou (obchodním sdělením).

   Zpracování Vašich údajů je prováděno za účelem oprávněného zájmu naší společnosti na provádění marketingu a propagace ze strany naší společnosti

  5. Za účelem ochrany našich právních nároků
  6. Vaše osobní údaje uchováváme také z důvodu případného budoucího uplatňování nároků po uživatelích z porušování smluvních povinností.

   Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.

   V takovém případě uchováváme Vaše údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení účinnosti smlouvy uchováváme Vaše údaje po dobu dalších 3 let (tedy po dobu obecné promlčecí lhůty) a v případě, že je zahájeno soudní či správní či jiné řízení tak i po celou dobu jeho trvání a následně též po promlčecí dobu, co začíná běžet po jeho ukončení.

 4. Jaká máte práva a jak jich využít

  1. na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu
  2. Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovu adresu podpora@inzerento.cz požádat o zaslání potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny a pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

   Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@inzerento.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme.

  3. Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů
  4. V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu adresu podpora@inzerento.cz. Pokud takovou námitku podáte, nebudeme moci Vaše osobní údaje zpracovávat, dokud neprokážeme, jaký závažný oprávněný důvod pro zpracování máme, a že tento náš důvod převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.

   Pokud bychom zpracovávali Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (např. z důvodů zasílání obchodních sdělení), můžete vznést na výše uvedenou e-mailovou adresu námitky, proti takovému zpracování, přičemž po vznesení takové námitky již nebudeme tyto údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat

  5. Právo na omezení práce s osobními údaji
  6. Máte právo, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání:

   1. Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
   2. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@inzerento.cz namísto o vymazání o omezení jejich použití.
   3. Pokud Vaše osobní údaje již sice nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
   4. Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.
  7. Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)
  8. V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

   1. Přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali.
   2. Odvoláte souhlas s jejich zpracováním a zároveň nebude existovat žádný další důvod pro jejich zpracování (samozřejmě jen v případech, kde zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu).
   3. Pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků.
   4. Neoprávněně.
   5. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu od oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@inzerento.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje pak nemůžeme ani na Vaši žádost vymazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

  9. Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
  10. V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

  11. Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě
  12. Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@inzerento.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. formát *.pdf, nebo některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

  13. Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení
  14. V případě, že od nás již nebudete chtít dostávat obchodní sdělení, můžete odvolat souhlas s jejich zasíláním kdykoliv i bez udání důvodů, a to zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@inzerento.cz

 5. Zásady užívání tzv. cookies

 6. Na internetových stránkách www.inzerento.cz a www.inzerento.sk (dále jen "Stránky") užíváme tzv. soubory cookies.

  Co jsou cookies?

  Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být používány webovými stránkami, aby učinily uživatelský zážitek více efektivní. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies informace, které o návštěvníkovi zjistí a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka.

  Právní normy uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas. Stránky používají různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na nich objevují.

Jak cookies používáme?

Nutné cookies:

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní fungování jejich základních vlastností jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže bez těchto cookies správně fungovat.

Seznam nutných cookies.

Statistické aj.:

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace. Jiné cookies pak mohou pomoci, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá či zobrazit sdělení, které je relevantní a zajímavé pro jednotlivého uživatele.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Svým nastavením prohlížeče a používáním našich webových stránek výslovně souhlasíte s ukládáním nejen nutných souborů cookies.

Použití takových cookies můžete kdykoliv omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče dle Vaší libosti. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na těchto uvedených adresách:

Chrome: support.google.com

Opera: help.opera.com

Firefox: support.mozilla.org

MSIE: windows.microsoft.com

Safari: support.apple.com

Cookies budeme ze Stránek automaticky mazat nejpozději do 13 měsíců od jejich posledního využití.

 • {{item.name}} > {{item.category.parent_category.name}} > {{item.category.name}}
 • {{store.name}} > {{store.categories_text}}
 • {{item.type.name}}
  {{item.advert.title}}
  {{item.top.title}}
  {{item.name}
  {{item.advert.title}}
  {{item.top.title}}
  {{store.name}

  {{store.name}}

  {{store.categories_text}}

  Nastavení cookies

  ×

  Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme ve vašem prohlížeči cookies. Pro zjednodušení jsme je rozdělili na tři kategorie. Můžete je povolit či zakázat v souladu s principem opt-in. Své nastavení můžete později kdykoli změnit.

  Technické cookies

  Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu. Bez nich by nebylo možné zobrazit některé části webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies zapnuté a nelze je vypnout.

  Analytické cookies

  Analytické cookies používáme za účelem dosažení lepší uživatelské přívětivosti webu. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

  Personalizace a marketing

  Personalizované a marketingové cookies pomáhají se správným cílením reklamy. Ve výchozím stavu jsou tyto cookies vypnuté.

  Aby se Vám s webem lépe pracovalo, používáme cookies. Povolte prosím používání cookies, nebo si přizpůsobte jejich nastavení.

  Máte však právo souhlas odmítnout.

  Softeo s.r.o.
  loading...